เช็คปันผล

EGATCOOP MEMBER

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๒/๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ชุดที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๖

Continue Reading

ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. และการกำหนดวิธีสรรหา

Continue Reading

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ที่ ๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.

Continue Reading

ประกาศร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ จำกัด ที่ ๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.ชุดที่ ๓๓

Continue Reading

ประกาศร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ จำกัด ที่ ๑๐/๒๕๖๕

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ รส.กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๖

Continue Reading

ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ที่ ๒/๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครสรรหากรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.ชุดที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗

Continue Reading

ประกาศร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ จำกัด ที่ ๑๐/๒๕๖๕

เรื่อง จัดจ้างพนักงานส่งปฏิทินไดอารี่ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

รส.กฟผ.บริการส่งสินค้าใต้ตึก

รส.กฟผ. สำนักงานใหญ่ บริการส่งของใต้ตึก ไม่มีขั้นต่ำ

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ชุดที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๕/๒๕๖๕

เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชี รส.กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๖/๒๕๖๕

เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ รส.กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.

ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.

Continue Reading

ขอเพิ่มเติมวาระการประชุมใหญ่

ขอเพิ่มเติมวาระการประชุมใหญ่ และแก้ไขข้อมูลบริษัทที่เสนอราคาสอบบัญชี รส.กฟผ.ประจําปี 2565

Continue Reading

ขอเชิญประชุมใหญ่ประจำปี2565

รส.กฟผ.ขอเชิญประชุมใหญ่ประจำปี2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Continue Reading

รายงานประจำปี 2564

รส.กฟผ. รายงานประจำปี 2564 แสกน QR CODE เพื่ออ่าน รายงานการประชุม

Continue Reading