ประกาศร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ จำกัด ที่ ๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.ชุดที่ ๓๓

Continue Reading

ประกาศร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ จำกัด ที่ ๑๐/๒๕๖๕

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ รส.กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๖

Continue Reading

ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ที่ ๒/๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครสรรหากรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.ชุดที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗

Continue Reading

ประกาศร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ จำกัด ที่ ๑๐/๒๕๖๕

เรื่อง จัดจ้างพนักงานส่งปฏิทินไดอารี่ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

รส.กฟผ.บริการส่งสินค้าใต้ตึก

รส.กฟผ. สำนักงานใหญ่ บริการส่งของใต้ตึก ไม่มีขั้นต่ำ

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ชุดที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๕/๒๕๖๕

เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชี รส.กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๖/๒๕๖๕

เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ รส.กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.

ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.

Continue Reading

เช็คปันผล ปี 2565

EGATCOOP MEMBER

Continue Reading

ขอเพิ่มเติมวาระการประชุมใหญ่

ขอเพิ่มเติมวาระการประชุมใหญ่ และแก้ไขข้อมูลบริษัทที่เสนอราคาสอบบัญชี รส.กฟผ.ประจําปี 2565

Continue Reading

ขอเชิญประชุมใหญ่ประจำปี2565

รส.กฟผ.ขอเชิญประชุมใหญ่ประจำปี2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Continue Reading

รายงานประจำปี 2564

รส.กฟผ. รายงานประจำปี 2564 แสกน QR CODE เพื่ออ่าน รายงานการประชุม

Continue Reading
ประธานกรรมการ รส.กฟผ.

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า