เช็คปันผล

EGATCOOP MEMBER

Continue Reading

ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ที่ ๑/๒๕๖๖

เรื่อง การถอนรายชื่อผู้สมัคร และการกำหนดวิธีการสรรหา

Continue Reading

รายงานประจำปี 2566

ประกาศร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ จำกัด ที่ ๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.ชุดที่ ๓๓

Continue Reading

ประกาศร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ จำกัด ที่ ๑๐/๒๕๖๕

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ รส.กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๖

Continue Reading

ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ที่ ๒/๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครสรรหากรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.ชุดที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗

Continue Reading

ประกาศร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ จำกัด ที่ ๑๐/๒๕๖๕

เรื่อง จัดจ้างพนักงานส่งปฏิทินไดอารี่ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

รส.กฟผ.บริการส่งสินค้าใต้ตึก

รส.กฟผ. สำนักงานใหญ่ บริการส่งของใต้ตึก ไม่มีขั้นต่ำ

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ชุดที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๕/๒๕๖๕

เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชี รส.กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๖/๒๕๖๕

เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ รส.กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.

ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.

Continue Reading
ประธานกรรมการ รส.กฟผ.

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า